Prevádzkové podmienky

Prevádzkové podmienky darcovského portálu www.givenio.org

Tieto podmienky používania darcovského portálu Givenio.org - ďalej ako "podmienky" upravujú vzťahy pri poskytovaní, zhromažďovaní a administráciou príspevkov medzi prevádzkovateľom darcovského portálu, ktorým je Občianske združenie pre dobrú vec, so sídlom Nábrežie mládeže 49, Nitra, Slovenská republika IČO: 50162349 - ďalej ako "Občianske združenie pre dobrú vec" a záujemcom o získavanie prostriedkov pre všeobecne prospešné účely - ďalej ako "Príjemca" a ďalej vzťahy medzi Givenio.org a sprostredkovateľom darov MGM Europe s.r.o. - ďalej ako "Poskytovateľ", ako konečne aj vzťahy medzi Príjemcom a Poskytovateľom a Podporovateľom. Poskytovateľ poskytuje sprostredkovanie vzťahov medzi obchodnými partnermi (E-shopy) a Občianskym združením pre dobrú vec.

 

I. Úvodné ustanovenia

Občianske združenie pre dobrú vec je nepolitická nezávislá nezisková právnická osoba slúžiaci výhradne všeobecne prospešným cieľom. Poslaním je podporovať a posilňovať aktívnu účasť verejnosti na rozvoji demokratickej spoločnosti. Pre naplnenie svojho poslania Občianske združenie pre dobrú vec:

a) podporuje partnerské vzťahy medzi verejným, súkromným a neziskovým sektorom, účasť občanov na verejnom dianí a také prístup k riešeniu miestnych problémov, ktoré sú založené na zapojení celej miestnej komunity;

b) posilňuje schopnosti organizácií neziskového sektora prispievať k zlepšovaniu života komunít, v ktorých tieto organizácie pôsobia;

c) slúži filantropickým potrebám firemných a individuálnych darcov tak, aby sa títo darcovia stali zodpovednými členmi komunít, v ktorých pôsobí;

V rámci napĺňania zhora uvedeného poslania Občianske združenie pre dobrú vec prevádzkuje darcovský portál Givenio.org, prostredníctvom ktorého poskytuje Podporovateľom ucelený prehľad o možnostiach podpory neziskového sektora, resp. verejnoprospešných aktivít, humanitárnych, kultúrnych, ekologických a iných projektov organizovaných neziskovými organizáciami a umožňuje Podporovateľom poskytovať týmto neziskovým organizáciám príspevky. Občianske združenie pre dobrú vec nie je podnikateľom podľa § 2 Obchodného zákonníka.

Príjemca súhlasí s tým, že sa vzťahy medzi ním a Občianskym združením pre dobrú vec, ako aj vzťahy medzi ním a podporovateľom riadi, pokiaľ nie je dohodnuté inak, ustanoveniami týchto podmienok.

 

II. Dôvernosť, ochrana osobných údajov

Občianske združenie pre dobrú vec je povinné nakladať s osobnými údajmi Podporovateľa v súlade so zákonom  č. 122/2013 Z. z, o ochrane osobných údajov.

Občianske združenie pre dobrú vec vedie v darcovskom portáli Givenio.org príjem Podporovateľa od partnerov anonymne. V prípade, že Podporovateľ udelí Občianskemu združeniu pre dobrú vec súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom ďalšieho informovania o darcovskom portáli, o možnostiach ďalšej spolupráce a za účelom starostlivosti o darcu, Občianske združenie pre dobrú vec môže užívať tieto údaje iba k týmto účelom a v rozsahu k tomu nevyhnutnému. Ak je taký súhlas Podporovateľom udelený, zahŕňa aj súhlas s poskytnutím osobných údajov Podporovateľa v rovnakom rozsahu za zhodným účelom Príjemcovi označenému Podporovateľom v súvislosti s poskytnutým príspevkom. Súhlas je poskytnutý až do vyslovenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Nesúhlas možno vyjadriť písomne ​​na adresu sídla Občianskeho združenia pre dobrú vec alebo e-mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. V takom prípade Občianske združenie pre dobrú vec bez omeškania vyrozumie zrušenie súhlasu aj dotknutého Príjemcu. Všetky informácie a osobné alebo firemné údaje poskytnuté Podporovateľom  Občianskym združením pre dobrú vec v priebehu poskytovania príspevku sú dôverné. Občianske združenie pre dobrú vec sa zaväzuje spracovávať osobné údaje Podporovateľov len na účely uskutočnenia plnenia zmluvy s Príjemcom. Osobné údaje nebudú poskytnuté iným osobám. Podporovateľ má v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov právo prístupu k osobným údajom, najmä právo na informáciu o spracovaní svojich osobných údajov (§ 12 zákona o ochrane osobných údajov) a právo na opravu osobných údajov. Podporovateľ má ďalej v prípade, že sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracovaniu jeho osobných údajov, právo požadovať vysvetlenie, odstránenie vzniknutého stavu a právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov (§ 21 zákona o ochrane osobných údajov). Za ochranu a spracovanie osobných údajov poskytnutých Príjemcovi zodpovedá tento sám.

 

III. Spôsoby poskytovania príspevkov a nakladanie s nimi

Poskytovanie príspevkov

Občianske združenie pre dobrú vec vystupuje v rámci poskytovania príspevkov prostredníctvom darcovského portálu iba ako sprostredkovateľ, ktorý na základe zmluvy s konkrétnym Príjemcom zabezpečuje prijatie príspevku na registračný účet vedený v darcovskom systéme Givenio.org a jeho prevod, to všetko na účet konkrétneho Príjemcu. E-shopy neposkytujú príspevok priamo, ale prostredníctvom reklamných sietí, ktoré majú osobitnú zmluvu s Poskytovateľom (tzv. Affiliate partner). Poskytovateľ potom prevedie príspevok na Občianske združenie pre dobrú vec.

Jedná sa najmä o nasledujúci spôsob poskytovania príspevkov:

  • poskytnutie percenta z nákupu zákazníkov v e-shopoch
  • poskytnutie pevnej čiastky z uskutočnenej akcie - napr. vyplnenie formulára
  • technické podmienky a výpočet percenta z nákupu

Aby bol príspevok riadne evidovaný, Podporovateľ::

  • musí mať povolené používanie cookie vo svojom internetovom prehliadači
  • musí si na Givenio.org vybrať organizáciu, ktorej sa má príspevok priradiť
  • musí kliknúť na e-shop a uskutočniť nákup

 

Výška daru je stanovená v detaile e-shopu alebo v darovacom tlačítku - plugine. V zobrazenej celkovej výške daru je započítaná aj alikvotná časť z bonusov.
U väčšiny e-shopov sa ako základ pre vypočítanie percenta z nákupu používa cena objednávky bez DPH. Do výpočtu sa tiež nepočíta cena dopravy alebo vernostné kredity, ak ich použitie daný e-shop umožňuje.

Poskytovateľ prevedie príspevok na registračný účet vedený v darcovskom portáli Givenio.org po prijatí platby od e-shopov. Spravidla po uplynutí zákonnej doby na vrátenie tovaru, alebo podľa osobitných podmienok e-shopu.

Informácie o stave registračného účtu sú dostupné po prihlásení sa do systému Givenio.org.

 

Nakladanie s príspevkami a prevod príspevkov

Občianske združenie pre dobrú vec združuje príspevky na učte v darcovskom portáli Givenio.org. Príjemca môže požiadať o výplatu prostriedkov ako náhle dosiahne úroveň viac ako 100.-€ na výplatu. Príjemca požiada o vyplatenie príspevku prostredníctvom darcovského portálu Givenio.org. Občianske združenie pre dobrú vec sa zaväzuje prijaté príspevky previesť na účet Príjemcu v termíne 25.-31.kalendárneho dňa mesiaca, v ktorom bola žiadosť odoslaná, ak bola prijatá do 25.dňa daného mesiaca. Žiadosti prijaté po 25. dni budú vyplatené v nasledujúcom mesiaci.

Bonus za registráciu podporovateľa môže príjemca čerpať postupne a to do rovnakej výšky v akej získal príspevky z nákupov. Napr. ak prijímateľ žiada o vyplatenie schválených darov vo výške 50.-€ zároveň mu bude zaslaná aj suma 50.-€ z bonusov. Zostatok bonusu môže čerpať neskôr.

Občianske združenie pre dobrú vec nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku porušenia právnych predpisov, týchto Podmienok či zmlúv zo strany ktoréhokoľvek Podporovateľa či Príjemcu.

 

 

IV. Úhrada nákladov portálu

Občianske združenie pre dobrú vec je oprávnené strhnúť z príspevku sumu 10% ktorá je určená na prevádzku darcovského portálu Givenio.org. a v súvislosti s prijatím, spravovaním a zaslaním príspevku.

 

V. Záverečné ustanovenia

 

Tieto podmienky je možné získať v elektronickej podobe na internetovej stránke Givenio.org. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 20.05.2015. Občianske združenie pre dobrú vec je oprávnené tieto podmienky meniť a dopĺňať, zmena či doplnenie je účinné vyvesením na internetových stránkach Givenio.org, pokiaľ nie je zo strany Občianskeho združenia pre dobrú vec stanovené inak.